ย้อนตำนานเล่าขานเมืองสุพรรณฯ 

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตลาดร้อยปีสามชุกพิพิธภัณฑ์ฯ สุพรรณบุรี วัดป่าเลย์ไลย์วรวิหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดหน่อพุทธางกูร อุทยานมัจฉาวัดพระนอน วัดแค 

 • 07.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
 • 08.30 น. ถึง พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สมัยที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา และสามารถกอบกู้เอกราชของชาติไทยได้ ชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์และการบูรณะเจดีย์ยุทธหัตถี ที่จัดแสดงบริเวณภายในองค์เจดีย์
  -
  ชม วัดลาดสิงห์ ฟื้นรอยพระพี่นางสุพรรณกัลยา พระขณิษฐาแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงมีความเสียสละอิสระภาพส่วนพระองค์ แลกให้พระเชษฐาได้ทรงมีโอกาสกลับมากอบกู้เอกราชให้บ้านเมือง ครั้นเสียกรุงครั้งที่ 1 นมัสการหลวงพ่อดำ ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เก่าที่ได้รับการบูรณะแบบร่วมสมัย 
  -
  สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคของ ตลาด100 ปี สามชุก ย่านการค้าโบราณของชาวจีนที่ชาวสามชุกร่วมใจกันบูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศตลาดเก่าริมน้ำ ชมอาคารบ้านเรือนแบบโบราณที่ยังคงสภาพดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • บ่าย
  -
  ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี แหล่งรวบรวมเรื่องราวและประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่สมัยเป็นเมืองทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ ประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของกลุ่มชนต่างๆ สุพรรณบุรี ห้องศาสนศิลป์ที่รวบรวมเอาพระพุทธรูปโบราณอันล้ำค่า และพระเครื่องเก่าแก่ของเมืองสุพรรณ เตาผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านบางปูน ชมภาพยนตร์ขนาดเล็กเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน เป็นต้น 
  -
  ชม วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร นมัสการหลวงพ่อโตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุพรรณบุรี ชมภาพจิตกรรมฝาผนังบริเวณรอบวิหารคด ชมเรือนขุนช้าง บ้านเรือนไทยที่จำลองบรรยากาศของเรือนคหบดีในวรรณคดีเรื่องขุนช้าง-ขุนแผน

  -
  สักการะ เจ้าพ่อหลักเมือง ที่เคารพนับถือของชาวสุพรรณ ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารทรงไทยไทยที่ถูกสร้างครอบด้วยเก๋งจีน ประดับด้วยเสารูปมังกรที่ใหญ่โตและสวยงาม

  -
  ชมพระปรางค์เก่าแก่ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ภายเป็นกรุพระเครื่องเลื่องชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ถูกบรรจุไว้พร้อมแก้วแหวนเงินทองสมัยโบราณ

  -
  ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถหลังเก่าของ วัดหน่อพุทธางกูร ซึ่งเป็นฝีมือเขียนภาพของนายคำ ชาวเวียงจันทน์ ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นภาพพุทธประวัติ ภาพเรือนไทย ภาพเกวียนบรรทุกสินค้าและกองคาราวาน รวมทั้งภาพเกี่ยวกับชนชาติต่าง ๆ ที่อยู่ในสุพรรณบุรีในยุคสมัยนั้น 

  -
  ชม อุทยานมัจฉาวัดพระนอน ภายในวิหารจตุรมุขมีพระพุทธรูปลักษณะนอนหงาย ที่ได้รับเลือกให้เป็น Unseen Thailand ของสุพรรณบุรี สนุกสนานกับการให้อาหารปลานับแสนตัวบริเวณแพในแม่น้ำท่าจีน

  -
  ชมต้นมะขามยักษ์ ที่วัดแค เป็นวัดที่มีปรากฎอยู่ในวรรคดีเรืองขุนช้างขุนแผน และบริเวณใกล้กันมีบ้านเรือนไทยแบบดั้งเดิม เรียกว่า คุ้มขุนแผน

  -
  แวะ ร้านเอกชัย เพื่อเลือกซื้อสินค้ามากมายและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสินค้าที่มีชื่อเสียงทั้งหมดในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่นสาลี่นมสดซึ่งมีหลากรสให้เลือก ข้าวหอมสุพรรณปลาสลิดแดดเดียว ผลไม้ต่าง

--------------------------------------------------------------------------------

ฟื้นรอยทวาราวดีที่เมืองอู่ทอง 

วัดไผ่โรงวัว วัดอัมพวัน วัดทับกระดาน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง – 
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม วัดเขาดีสลักจุลพรมอาศรม

 • 08.00 น ถึง อ.สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  ี- ชม วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง วัดมหานิกายที่มีชื่อเสียงของสุพรรณบุรีตอนใต้ สักการะ พระกกุสันโธซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และ พระพุทธโคดมซึ่งสร้างจากโลหะสำริดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมถึงธรรมจักรสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเจดีย์ร้อยยอด วิหารร้อยยอด วังสามฤดู เมืองนรก และประติมากรรมปูนปั้นเกี่ยวกับพุทธประวัติที่สวยงามอีกมากมาย

  -
  ชม วัดอัมพวัน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณตลาดบางลี่(ตัวอ.สองพี่น้อง) ชมวิหารหลวงพ่อโหน่ง อันสวยงามสร้างเป็นศาลาจตุรมุขสามองค์เชื่อมต่อกันประดับด้วยกระจกสี วิจิตรบรรจง ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังวาดเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของ พระบรมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรกรี 

  -
  ชม วัดทับกระดาน รำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวง ดวงจันทร์ ชมหุ่นรูปปั้นรวมทั้งเสื้อผ้า อาภรณ์ และข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่บรรดาแฟนเพลงของพุ่มพวง ดวงจันทร์นำมามอบไว้ให้เป็นที่ระลึก

  จากนั้นเดินทางต่อสู่อ.อู่ทอง เมืองโบราณที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทย ก่อนที่พระเจ้าอู่ทอง พระบรมปฐมกษัตริย์จะย้ายเมืองหลวงไปก่อตั้งยังกรุงศรีอยุธยา
  รับประทานอาหารกลางวัน
 • บ่าย 
  -
  ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง ที่จัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าสมัยศรีวิชัย ทวาราวดี เช่นธรรมจักรศิลาสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เศียรพระพุทธรูปทองสำริด-ทองคำ ลูกปัดสมัยฟูนันและทวาราวดี และมีเรือนพิพิธภัณฑ์สาวโซ่ง ที่จัดแสดงวิถีชีวิตของแบบโบราณของคนไทยในกลุ่มนี้ อยู่บริเวณใกล้เคียง 

  -
  ชม วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นวัดเก่าแก่ สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยทวาราวดี เพราะมีวัตถุโบราณหลายอย่างเช่น พระพุทธไสยาสน์ เทวรูปจักรนารายน์แกะสลักด้วยหิน นอกจากนั้นบนยอดเขาเป็นที่ประดิษฐานรอยพระบาทจำลองสลักด้วยหินเขียวธรรมชาติ และสามารถชมทัศนียภาพโดยรอบของตัวเมืองอู่ทองได้บริเวณพระมณฑป

  -
  ชม วัดเขาดีสลัก สักการะรอยพระพุทธบาทเก่าแก่สมัยทวาราวดี สลักเป็นรูปนูนต่ำเป็นลายมงคล 108 ประการ ประดิษฐานอยู่ภายในพระมณฑปที่สวยงาม บริเวณยอดเขาได้รับการปรับแต่งภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม สามารถนำรถขึ้นไปได้สะดวกหรือท่านจะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของเขาดีสลัก ด้วยการเดินเคาะระฆังเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่ตั้งอยู่บริเวณบันไดพญานาค ทั้งหมดจำนวน 72 ใบ

  -
  แวะชม จุลพรมอาศรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยโรงพยาบาลอู่ทอง สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และ รับบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพและการบำบัดแผนไทย เช่น นวดประคบสมุนไพรนวดตัว นวดฝ่าเท้า เป็นต้น 

-------------------------------------------------------------------------------- 

เดินกินขนมชมเมืองสุพรรณฯ 

พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย วัดสุวรรณภูมิตลาดเก่า วัดพระรูป เจดีย์ยอดเหล็ก- สวนเฉลิมภัทรราชินี 

 • 08.00 น ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จ.สุพรรณบุรี
 • 09.30 น.ถึงตัวเมืองสุพรรณบุรี จอดรถบริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี
  -
  จากสี่แยกนางพิมเดินขึ้นไปทางทิศเหนือบริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ชม พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย เป็นแหล่งความรู้เรื่องข้าว ชาวนา อันเป็นวิถีทำกินและวิถีทางเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี การทำนาในประเทศไทย ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวนาไทย 
  -
  เยื้องกับที่ว่าการอำเภอเมืองฯ ชม วัดสุวรรณภูมิ หรือ วัดใหม่ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณสิริ) จัดแสดงโบราณวัตถุ ที่มีค่ามากที่สุดคือ บาตรสังคโลก ซึ่งมีอยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทย 

  -
  จากด้านหลังจะมีทางเดินเลียบชายน้ำ เดินสัมผัสบรรยากาศแม่น้ำท่าไปทางทิศใต้ ชมบ้านเรือนไทยสองฟากฝั่งริมน้ำท่าจีนไปเรื่อย ๆจน ถึงบริเวณตลาดใหม่(บริเวณทางทิศเหนือของสะพาน) สินค้าที่จัดจำหน่ายจะมีลักษณะคล้ายตลาดสดเทศบาลทั่วไป สามารถเดินชมเลือกซื้อขนม ของรับประทานได้ตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารกลางวัน
  -
  เมื่อเดินเรื่อยมาจะพบทางเข้า ตลาดเก่า(บริเวณทิศใต้ของสะพาน) จะพบร้านขายของมากมาย ที่ค้าขาย มาแต่สมัยก่อน เช่น ร้านขายเตารังผึ้ง ร้านขายอุปกรณ์จับปลา ร้านขายถ้วยชาม ร้านขายเครื่องจักสาน ตรอกสิบสลึง บริเวณกลางตลาดเก่า ซึ่งเป็นย่านร้านทองตั้งแต่สมัยโบราณ บริเวณทิศใต้ของตลาดเก่าจะมีร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ ร้านทำพวงหรีดดอกไม้สด และ ร้านขายยาแผนโบราณ สินค้าที่น่าสนใจได้แก่ ขนมบ้าบิ่น ปลาแดดเดียว น้ำพริกเผา ขนมสาลี่แบบดั้งเดิม ขนมขาหมูทอด ฯลฯ 

  -
  เมื่อเดินออกมาบริเวณหน้าตลาดเก่า ข้ามถ.พระพันวษาไปจะพบ วัดจำปา เป็นวัดเล็กๆ กลางเมืองอันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อวัดจำปา อันเป็นที่เคารพของชาวตลาดสุพรรณบุรี บริเวณใกล้กันจะมีบ่อเต่าขนาดเล็กอยู่ด้วย 

  -
  เดินไปทิศใต้ตามถนนขุนไกรจนถึงวัดปราสาททองแล้วเลี้ยวขวาจะถึงรพ.เจ้าพระยายมราช บริเวณรพ.มีอาคารพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของรพ. และเป็นที่ตั้งของ ศูนย์การแพทย์แผนไทย ด้วยเช่นกัน 

  -
  จากนั้นข้ามสะพานอาชาสีหมอกไปยังฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำท่าจีน เดินเลี้ยวขวามาทางทิศเหนือ จะพบวัดพระรูป ในพิพิธภัณฑ์ของวัดเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทไม้แกะสลัก ซึ่งสามารถติดต่อคุณลุงบุญเทพ ช่างไม้งามเพื่อขอเข้าชม บริเวณใกล้กันมีพระพุทธที่ชาวบ้านเรียกว่า เณรแก้วกล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีพระพักตร์งดงามที่สุดในประเทศไทย 

  -
  จากนั้นเดินข้ามสะพานวัดพระรูปมายังบริเวณตลาด บริเวณธนาคารกรุงเทพจะพบองค์ เจดีย์ยอดเหล็ก เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตลาดสุพรรณบุรีให้ความเคารพนับถือ นับแต่อดีตจวบถึงปัจจุบัน 

  -
  ถึง สวนเฉลิมภัทรราชินี สวนสาธารณะกลางตัวเมืองสุพรรณบุรี ในเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ แบ่งออกเป็นสัดส่วน มีชุดสวนน้ำพร้อมสไลด์เดอร์ที่สมบูรณ์แบบสวนลายไทย สวนดอกไม้ และลานน้ำพุดนตรี ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สวยงาม ชมหอคอยบรรหาร-แจ่มใสซึ่งเป็นหอคอยแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย สามารถชมทัศนียภาพของเมืองสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรอบด้าน ภายในมีภาพวาดพระประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และภาพจิตรกรรมเรื่องชุนช้าง-ขุนแผน 

Comment

Comment:

Tweet