ศาลตา-ยาย ศาลศักดดิ์สิทธิ์สุพรรณบุรี

·        สถานที่ตั้ง

 ตั้งอยู่ที่ถนนางพิม หน้าสวนเฉลิมภัทรราชินีด้านน้ำพุดนตรี เดิมอยู่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังเก่า ซึ่งอยู่มุมสี่แยกนางพิมทิศตะวันตกด้านใต้

  • ลักษณะความเชื่อ

เมืองสุพรรณบุรีมิได้มีศาลเจ้าพ่อแต่เพียงศาลเดียวยังมีศาลเจ้าขนาดเล็กขนาดใหญ่อีกมาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึกไว้ว่า เมืองสุพรรณแปลกกว่าบรรดาเมืองอื่น ๆ บรรดาได้เคยเห็นมาก่อนคืออย่างหนึ่งมีศาลเจ้า มากกว่าที่ไหน ๆ หมด จะไปทางไหน ๆ ในบริเวณเมืองเป็นแลเห็นศาลเจ้ารอบ….

ศาลตา-ยาย ศาลศักดดิ์สิทธิ์สุพรรณบุรี

ศาลตายายเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่สักการะบูชามากว่า ๑๐๐ ปีศาลตายายแห่งนี้บรรพบุรุษของเราได้บอกเล่าเรื่องราวแก่ลูกหลานไว้ว่า ตาและยายเป็นบรรพบุรุษของชาวสุพรรณบุรีที่เปี่ยมไปด้วยพรหมวิหาร ผู้ใดขัดข้องหมองใจไปพบท่าน ท่านก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความกรุณาเมตตาธรรมแก่ทุกคนเสมอมา สถานที่พำนักของตายายเรียกว่าทางสี่แพ่ง นับว่าเป็นชุมทางหรือว่าเป็นประตูป่าสมัยโบราณกาลประชาชนทั่ว ๔ ทิศ ผู้ใดจะไปสารทิศใดจะต้องผ่านทางสี่แพ่งอันเป็นสถานที่พำนักของตายายนี้เป็น ประจำ ต่อมาภายหลังบ้านเมืองได้เจริญขึ้นเป็นจังหวัดสุพรรณบุรี ทางสี่แพ่งนี้จึงกลายเป็นทางร่วมสำคัญสายหนึ่งที่ประชาชนในเมืองสุพรรณบุรี จากทุกสารทิศที่จะเข้ามาในตลาดจะต้องเดินผ่าน ทางสี่แพ่งจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่าสี่แยกนางพิม ต่อมาได้มีการย้ายศาลตายาย จากสี่แยกนางพิมมาประดิษฐานไว้บริเวณพื้นที่ปัจจุบัน

แต่เดิมจะมีความเชื่อการนับถือการสืบสกุลสายแม่มีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษตายายกัน ภายหลังเชื่อถือในฐานะเจ้าผู้ประสิทธิ์ความสำเร็จเป็นที่บนบานศาลกล่าว เปลี่ยนความเชื่อเป็นไปว่าตายายเป็นบรรพชนที่มีความเมตตากรุณาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ ยามมีชีวิตใครเดือดเนื้อร้อนใจ ขอให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนครั้นวายชีวิตมีผู้สร้างศาลให้เป็นที่ยอมรับนับถือกันสืบมา มีประชาชนมาเซ่นไหว้บนบานศาลกล่าวเป็นประจำ

 

  • ความสำคัญ

ศาลตายายเป็นที่นับถือของคนจำนวนมากมีการอัญเชิญตายายไปสิงสถิตตามศาลที่สร้างในชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสักการะบูชาส่วนศาลตายายที่ถนนนางพิมสร้างเป็นศาลาทรงไทย ยกพื้นมีชานด้านหน้า มีรั้วรอบขอบชิดสร้างรูปหล่อตายายประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะ

  • พิธีกรรม

ช่วงวันที่ ๕ธันวาคม จะมีงานสักการะศาลตายายเป็นประจำทุกปี

Comment

Comment:

Tweet